Barcelona School of Management

AVÍS LEGAL E-SECRETARIA

Aquest lloc web, amb direcció DNS http://esecretaria.bsm.upf.edu, és titularitat de la Fundació Institut d’Educació Contínua, actuant sota la marca UPF Barcelona School of Management, amb seu i domicili social a:

Balmes 132-134
08008 Barcelona
NIF: G60414182

Tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat de la UPF Barcelona School of Management o dels tercers que n’hagin autoritzat la utilització, els quals es reserven tots els drets.

La informació administrativa publicada en aquest lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, les disposicions generals i els acords que hagin de publicar-se formalment al DOGC i en altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva ‘autenticitat i contingut.

Totes les dades proporcionades pels usuaris d’aquest lloc web es destinaran exclusivament als objectius expressats en cada cas, i seran tractats d’acord amb els principis de protecció de dades que estableix la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament.

Responsabilitats de la UPF Barcelona School of Management
La UPF Barcelona School of Management, sense perjudici d’allò que preveu la normativa vigent en matèria de consumidors:

  • no garanteix l’accés continuat als elements i a la informació continguts en les seves pàgines web, ni la seva visualització correcta, baixada o la seva utilitat, que puguin veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que escapin al control de la UPF Barcelona School of Management.
  • no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis eventuals produïts per interferències, avaries telefòniques o desconnexions en el sistema electrònic o per qualsevol altre factor o circumstància aliens al seu control.
  • no garanteix que el seu lloc web i els seus servidors estiguin lliures de virus i de programes malignes de qualsevol tipus, i no es fa responsable dels danys i perjudicis eventuals causats per l’accés al seu lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
  • no és responsable de la informació ni de la resta de continguts de tercers enllaçats amb el lloc web de la UPF Barcelona School of Management. Del mateixa manera, no es responsabilitza de cap informació no continguda en aquest web, i per tant, no elaborada directament per la UPF Barcelona School of Management o per qualsevol dels seus membres autoritzats.

Responsabilitats dels usuaris
Aquest lloc web preveu l’accés de diferents tipus d’usuaris en funció del seu perfil d’accés. Els usuaris amb perfil de Director Acadèmic podran estar subjectes a condicions addicionals a les que s’estableixen aquí.

Amb caràcter general, cap usuari està autoritzat a utilitzar els continguts d’aquest lloc web amb finalitats comercials o publicitàries.

No està permès reproduir, distribuir, comunicar públicament, transmetre, adaptar o modificar, amb qualsevol eina o per qualsevol mitjà, ni els continguts d’aquest lloc web, ni el seu disseny.

Els usuaris d’aquest lloc web es comprometen a subministrar informació veritable i exacta sobre ells mateixos quan se’ls demani.

Les comunicacions que es facin als usuaris per la UPF Barcelona School of Management vinculades a les gestions previstes en el present lloc web, seran emmagatzemades per la UPF Barcelona School of Management per garantir-ne l’accés i consulta als usuaris. Serà responsabilitat dels usuaris l’accés a aquests repositoris per confirmar, si escau, la recepció correcta d’aquestes comunicacions. Per a l’efecte acreditatiu d’enviament d’aquestes comunicacions per la UPF Barcelona School of Management, seran les comunicacions que constin en aquests repositoris i en la versió emmagatzemada en ells, les que es consideraran vàlides.

Els usuaris que accedeixen a serveis transaccionals oferts per la UPF Barcelona School of Management a través de passarel·les de pagament d’entitats terceres són conscients que han de llegir i acceptar les condicions legals d’aquestes entitats en ser alienes al control i administració de la UPF Barcelona School of Management, a qui eximeixen de qualsevol responsabilitat derivada d’incidències amb aquestes entitats.

Queda prohibit, excepte en els casos en què la UPF Barcelona School of Management ho autoritzi expressament, presentar pàgines web de la UPF Barcelona School of Management sota marcs, signes distintius, marques o  altres denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web, llevat que el que preveu la normativa vigent en matèria de consumidors indiqui el contrari amb caràcter imperatiu, es regiran per la llei espanyola, i amb renúncia expressa al fur propi si escau, aquests conflictes es dirimiran davant els Jutjats i Tribunals de Barcelona. Els usuaris accepten el compliment i el respecte d’aquest punt amb les reserves anteriors.

La UPF Barcelona School of Management es reserva el dret de modificar els termes i les condicions establerts en aquest document i serà responsabilitat de l’usuari informar-se d’aquests canvis en accedir a la URL de UPF Barcelona School of Management.